Ajuntament de La Pobla Tornesa

Serveis Socials Generals

ELS SERVEIS SOCIALS

El Sistema Públic de Serveis Socials està constituït pel conjunt de recursos que tenen com a finalitat contribuir al benestar social mitjançant la prevenció, eliminació o tractament, en el seu cas, de les causes que impedisquen o dificulten el ple desenvolupament de les persones, famílies o dels grups en què s'integren (Llei 5/97 de 25 de juny de 1997, per la que es regula el sistema públic de serveis socials a la Comunitat Valenciana) El sistema públic de serveis Socials s’estructura en: Serveis Socials Generals i Serveis Socials Especialitzats.

SERVEIS SOCIALS GENERALS:

Constitueix el primer nivell d'atenció del Sistema Públic de Serveis Socials, a través dels Equips Socials de Base, de responsabilitat municipal. Són objecte d'atenció les problemàtiques socials derivades per la pertinença a un o més grups de població: família, infantesa, joventut, dona, tercera edat, minusvàlids (físics, psíquics, sensorials i malalts mentals), presos i exreclusos, minories ètniques, transeünts, toxicòmans, refugiats, asilats, emigrants, malalts terminals o altres grups en situació de necessitat. Té com a objecte garantir l'accés dels ciutadans a les prestacions bàsiques de Serveis Socials i l'accés als serveis socials especialitzats, a través de les següents prestacions i actuacions:

Funcions:

1. PRESTACIONS I ACTUACIONS D'INFORMACIÓ, VALORACIÓ, ORIENTACIÓ I MOBILITZACIÓ DE RECURSOS Informació, orientació i assessorament als ciutadans i col•lectius sobre els drets i recursos socials existents.Inclou aquesta categoria la mobilització de recursos, entenent per això aquelles accions que el professional ha de portar a terme en relació amb les institucions que han d'aplicar el recurs adequat (siga aquesta de Serveis Socials, d'Educació, de Sanitat, del Sistema de Pensions o qualsevol altre), i la finalitat de la qual és facilitar l'accés del client al dit recurs. Es tramiten des de aquest Server llibres de família nombrosa, targeta de transport, reconeixement de minusvalidesa, targeta d'aparcament per a minusvàlids, etc.

2. PRESTACIONS I ACTUACIONS DE SUPORT A LA UNITAT CONVIVENCIAL I D'AJUDA A DOMICILI Aquesta categoria fa referència a les diferents atencions que faciliten a les persones i a les unitats convivencials el manteniment de la seua autonomia i el gaudi de la convivència en situacions en les quals no és possible la realització de les seues activitats habituals, o quan coincideixen conflictes familiars que afecten alguns dels seus membres i posen en perill la pròpia continuïtat de la convivència autònoma. Servei d'ajuda a domicili, teleassistència domiciliària, ajuda de cuidadors d'ancians, ajudes tècniques, intervenció en crisi familiar, etc. El Servei D’ajuda a Domicili està regulat per ordenança reguladora del servei publicada en el BOP núm. 66 de 01/06/2002

3. PRESTACIONS I ACTUACIONS D'ALLOTJAMENT ALTERNATIU Aquest tipus de prestacions representa una alternativa de convivència personal per als que no tenen un ambient familiar, o quan aquest no permet un adequat desenvolupament de la persona per la seua incapacitat per a procurar les atencions bàsiques que necessita (incloses les d'afecte i socialització). Centres residencials permanents o temporals, centres d'acollida de protecció, habitatges tutelats: segons la problemàtica i el sector de població, acolliment familiar, etc.

4. PRESTACIONS I ACTUACIONS D'INSERCIÓ SOCIAL Són intervencions directes o aplicació de recursos realitzats per professionals i dirigits a persones i col•lectius en situació de risc o marginació social, amb l'objectiu d'aconseguir la reinserció familiar i social, facilitant la recuperació d'actituds i habilitats necessàries. Aquest tipus d'intervencions poden portar-se a terme pels professionals de l'Equip Base de Serveis

5. RECURSOS COMPLEMENTARIS PER A LA COBRIMENT DE NECESSITATS DE SUBSISTÈNCIA La inclusió d'aquesta categoria permet contemplar aquells recursos que els Serveis Socials gestionen com a complement a la resta de prestacions, per a facilitar l'atenció a les necessitats de subsistència de l'usuari o usuària relacionades amb l'allotjament, l'alimentació, el vestit i, en general, qualsevol altra tendent a procurar els mínims de subsistència que, en un determinat lloc i moment, es consideren imprescindibles per a obtenir un nivell de vida digne. Tota demanda és valorada tècnicament. Per això la prestació de les ajudes econòmiques -sempre de caràcter temporal- s'acompanya habitualment d'altres accions que busquen la col•laboració entre professionals i clients en l'anàlisi de la situació i en la seua superació o millora. Es tramitaràn des de aquest Servei Pensions no contributives, prestacions econòmiques individualitzades d'emergència, per a acolliment familiar, prestacions econòmiques reglades, ajudes per al lloguer de primer habitatge de famílies monoparentals, etc.

Funcionament: L'atenció és presencial i no cal demanar cita.

Professional responsable: ROSA ELENA CAPDEVILA BELLÉS (Treballadora Social. )

DIMECRES

LA POBLA TORNESA

TELF. 964338150

09-14H

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal